Відділ
соціальної роботи
зі студентською молоддю

Соціальна робота з молоддю здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики. Пріоритетними напрямками є здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності, спрямованої на соціальну підтримку студентів, інформаційне забезпечення, сприяння розвитку та підтримку волонтерського руху в університеті.

Соціальна робота з молоддю здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики. Пріоритетними напрямками є здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності, спрямованої на соціальну підтримку студентів, інформаційне забезпечення, сприяння розвитку та підтримку волонтерського руху в університеті.

Стипендіальне забезпечення

Уряд затвердив новий Порядок призначення і виплати стипендій здобувачам фахової передвищої та вищої освіти. Постановою Кабінету міністрів України від 12 липня 2004 р. №882 «Питання стипендіального забезпечення» встановлено, що академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компоненту з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності, творчій активності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому, складова успішності становить 90% рейтингового балу.

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Порядок формування Рейтингу студентів в СумДУ визначається «Положенням про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету» (ознайомитися з ним можна на сайті університету в розділі «Реєстр основної нормативної бази»).

Рейтинги успішності складаються за результатами успішності (середнім балом) останнього навчального семестру на підставі оцінки з кожної дисципліни та додаткових балів  за участь студента у громадській, спортивній, науковій та іншій діяльності.

До рейтингу не включаються студенти ВНЗ денної форми навчання, які мають академічну заборгованість, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання і які під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок. Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, упродовж якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно із навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі, коли у визначений строк академічну заборгованість не ліквідовано, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням.

Стипендія студентам першого курсу виплачується за рейтинговою системою на підставі результатів ЗНО, її розмір завжди мінімальний.

Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього бала, отриманого за результатами складання іспитів.

Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахуванню підлягає лише одна – більшого розміру.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЗГІДНО З ЯКИМИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ

Перелік нормативних документів, які регламентують виплату академічних та соціальних стипендій здобувачам вищої освіти: 

 1. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів (зі змінами, внесеними згідно з наказом №0067-I від 02.02.2022 р.);
 2. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах»;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Умови від 23.11.2016 № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
 6. Закон України Про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII.
Розміри стипендій для студентів закладів вищої освіти

РОЗМІРИ СТИПЕНДІЙ

для студентів закладів вищої освіти

Категорія стипендій

Розмір стипендії з 01.01.2022

Ординарна (звичайна) академічна стипендія

2000 гривень на місяць

Академічна стипендія  у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні

2910 гривень на місяць

Ординарна (звичайна) академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними в Переліку*

2550 гривень на місяць

Академічна стипендія  у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні  для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, (спеціалізаціями) визначеними в Переліку*

3711 гривень на місяць

Іменна та академічна стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України

4000 гривень на місяць

Іменна академічна стипендія Верховної Ради України

4400 гривень на місяць

Академічна стипендія Президента України

4400 гривень на місяць

Соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (до 18 років)

3927 гривень на місяць

Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (після 18 років)

3722 гривень на місяць

Соціальна стипендія для інших отримувачів соціальних стипендій

1180 гривень на місяць

Соціальна стипендія Верховної Ради України

Визначається з урахуванням розміру соціальної стипендії, встановленої для відповідної категорії, збільшеної на 50 %

Перелік спеціальностей, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі

Згідно з Додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 (Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах»):

ПЕРЕЛІК

спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі

Код спеціальності

Найменування спеціальності (спеціалізації)

014

Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)

016

Спеціальна освіта

091

Біологія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

Перелік документів, які необхідні для отримання соціальної стипендії

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до деканату за місцем навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

 • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);
 • число, місяць, рік народження;
 • задеклароване/зареєстроване місце проживання або місце проживання;
 • підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

 • паспорта громадянина України;
 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

 • особи, зазначені у підпункті 1 розділу «Особам з особливими освітніми потребами»:
 1. копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • особи, зазначені у підпункті 2:
 1. копію свідоцтва про смерть батьків;
 2. рішення суду про оголошення батьків померлими;
 3. рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформацію з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
 4. документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення.

Якщо особу, зазначену у підпункті 2, виховувала одинока матір, додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

 • особи, зазначені у підпункті 3:
 1. копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
 • особи, зазначені у підпунктах 4 і 5:
 1. довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;
 2. акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);
 3. копію довідки медико-соціальної експертизи;
 4. копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 4 і 5, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи.

 • особи, зазначені у підпункті 6:
 1. копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 2. копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 3. довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.
 • особи, зазначені у підпункті 7:
 1. копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 2. документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
 3. копію довідки медико-соціальної експертизи.
 • особи, зазначені у підпункті 8:
 1. копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 2. копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
 3. довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
 • особи, зазначені у підпункті 9:
 1. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
 • особи, зазначені у підпункті 10:
 1. копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи.
 • особи, зазначені у підпункті 12:
 1. копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.
 • особи, зазначені у підпункті 13:
 1. копію свідоцтва про смерть батька (матері);
 2. копію довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого.
 • особи, зазначені у підпункті 14:
 1. довідку про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на лінії зіткнення.
Розміри стипендій для студентів закладів вищої освіти
РОЗМІРИ СТИПЕНДІЙ для студентів закладів вищої освіти Категорія стипендій Розмір стипендії з 01.01.2022 Ординарна (звичайна) академічна стипе...
Перелік спеціальностей, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі
Згідно з Додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 (Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри...
Перелік документів, які необхідні для отримання соціальної стипендії
Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до деканату за місцем навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);...