Соціальна сторінка

Положення про студентську соціальну службу
Сумського державного університету

 1. Загальні положення
 2. 1.1. Студентська соціальна служба (далі - Служба) створюється у Сумському державному університеті (далі - Університет) на громадських засадах і підпорядковується адміністративно - проректору з НПР та соціальних питань, функціонально - студентському ректорату.

  1.2. Служба здійснює свою діяльність у межах законодавчих актів України, у відповідності до чинних нормативних документів Університету та цього Положення.

  1.3. Студентська соціальна служба взаємодіє з відділом соціальної роботи СумДУ та з усіма іншими службами університету, адміністративними структурами та органами студентського самоврядування інститутів, факультетів.

  1.4. Служба діє на принципах гуманності, доступності послуг, етичності, довіри, конфіденційності, адресності надання послуг, індивідуального підходу.

  1.5. Служба може взаємодіяти з підприємствами, установами та з окремими громадянами для виконання завдань щодо реалізації цього Положення.

 3. Мета та завдання Служби
 4. 2.1. Метою діяльності Служби є сприяння розв'язанню соціальних питань та надання комплексу соціальних послуг студентам, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації та самовдосконалення.

  2.2. Основними завданнями служби є:

  2.2.1. сприяння здобуттю студентами знань з різних напрямків соціальної роботи з метою їх подальшої реалізації у соціальних проектах;

  2.2.2. організація та проведення системи соціальних заходів, які передбачають сприяння, підтримку і послуги окремим особам чи групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;

  2.2.3. пропаганда здорового способу життя та проведення профілактичної: роботи з питань попередження тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та інших негативних проявів у молодіжному середовищі;

  2.2.4. формування у студентів практичних навичок надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках, травмах, кровотечах та інш.;

  2.2.5. підтримка і розвиток волонтерського руху в студентському середовищі та організація роботи школи волонтерів з метою забезпечення теоретичної та практичної підготовки волонтерів до реалізації соціальних програм;

  2.2.6. організація спільно з відповідними службами університету індивідуальних та трупових соціально-економічних, юридичних та психологічних консультацій, тренінгів, бесід;

  2.2.7. надання соціальної допомоги мешканцям міста в межах загально- університетських заходів «СумДУ -сумчанам!»;

  2.2.8. здійснення заходів щодо інформування студентської молоді про діяльність Служби, ведення інформаційно-просвітницької роботи, участь у проведенні загальноміських заходів соціального спрямування.

 5. Структура та кадровий склад Служби
 6. 3.1. Служба входить до складу відділу соціальної роботи зі студентською молоддю і безпосередньо підпорядковується його начальнику, функціонально - студентському ректорату в особі студентського ректора або студентського проректора за розподілом обов'язків.

  3.2. До структури Служби входять:

  • група консультативної долікарської допомоги з числа студентів медичного інституту;

  • група інформаційного забезпечення діяльності та організації юридичних та психологічних тренінгів;

  • волонтерській загін;

  • школа волонтерів для початківців;

  • група по здійсненню соціального супроводу студентів пільгових категорій.

  3.3. Службу очолює керівник із числа студентів Університету, кандидатура якого погоджується з органами студентського самоврядування і призначається та звільняється від виконання обов'язків наказом ректора.

  3.4. Для роботи у Службі залучаються студенти Університету, у тому числі: студенти. юридичного факультету через юридичну клініку, волонтери через волонтерський загін, студенти старших курсів медичного інституту через органи студентського самоврядування медичного інституту, спеціалісти з числа викладачів університету та фахівців інших установ та організацій за згодою.

  3.5. Робота в Службі переважним чином виконується на громадських засадах, в інших випадках оплата праці здійснюється згідно законодавства.

 7. Заключні положення
 8. 4.1. Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреби можуть вноситися наказом; ректора Університету.

  4.2. Служба ліквідується або реорганізується наказом ректора Університету.

  4.3. Служба не є юридичною особою.

  4.4. Положення набирає чинності з дня його введення в дію наказом ректора.

Завантажити